Ménězátěžovka se zvýšenou únosnosti a omezenou prašností.     

Hlavní změna oproti stávající MZC je  ve výběru a natřídění jednotlivých frakcí asfaltových recyklátů, výběru emulzí pro vhodné obohacení asfaltem a nového systému frakcí podrcovacího kameniva.

Tyto nové postupy vznikly na základě empirických zkušeností a vlastního vývoje metody MZC.

Nový výsledek je Opravená místní komunikace, která má blíže k asfaltovému koberci, má zvýšenou únosnost, sníženou až téměř eliminovanou prašnost a delší životnost.

Samozřejmosti je 24 měsíční garance, která lze prodloužit ihned při zhotovení, nebo při konci záruční doby o další rok za 10 % původních nákladů na opravu.

Z hlediska kapacity a dostatečnosti materiálového zabezpečení pro MZC se zvýšenou únosnosti máme možnost naplnit v měsíci červnu  6 000 m2, červenci 5000 m2, srpnu 3000 m2 a září 4000 m2.

Po zaslání Vašeho požadavku či hlubšího zájmu uskutečníme obhlídku Vašich komunikací a provedeme ocenění opravy.

Taktéž nabízíme možnost provést návštěvu s naší účasti  v městě Konice, kde můžete vidět v místní části Křemenec opravy MZC provedené v roce 2015, 2016 a nejnovější předkládanou metodu provedenou v roce letošním v místní části Ladin a na vlastní oči si provést srovnání.

Informace týkající se možností získání dotace na opravu nebo údržbu místních komunikací, jejímž poskytovatelem je MMR ČR.

 • Příjem žádostí : do 31.12.2016
 • Dotace je poskytovaná až do výše 50 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit činí 100 000 Kč, horní limit 1 000 000 Kč.
 • Pro obce do 3 000 obyvatel. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.
 • Dotace je poskytovaná pouze na jednu místní komunikaci obce dle evidence v pasportu komunikací a to na obnovu - to je opravu/rekonstrukci místní komunikace.
 • Akce může být spolufinancovaná z rozpočtu kraje tedy celkem až do výše 90 % z obou stran.
 • Uznatelnými náklady jsou ty, které vznikly až po 1.1.2017

Budou podporovány akce zaměřené konkrétně na:

 • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
 • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy);
 • jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci;

dále pokud jsou součástí obnovy dané místní komunikace:

 • kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace,
 • galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení, propustky.

Dotace není poskytována na:

 • výstavbu nových místních komunikací,
 • opravu, rekonstrukci, údržbu či výstavbu účelových komunikací a chodníků, inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení,
 • veřejné osvětlení, reklamní zařízení a reklamní poutače,

Kritéria pro výběr projektů:

 • formální správnost,
 • celková úroveň zpracování předložené žádosti a projektu,
 • shoda cíle projektu s cílem podprogramu, resp. dotačního titulu,
 • shoda obsahu projektu s aktivitami podporovanými dotačním titulem,
 • počet obyvatel účastníka podprogramu,
 • rozpočet účastníka podprogramu,
 • finanční náročnost projektu z hlediska přiměřenosti a hospodárnosti,
 • skutečnost, zda je obec, resp. účastník podprogramu na území hospodářsky problémových regionů 5),
 • udržitelnost daného projektu a jeho soulad s naplněním cíle podprogramu.
 • míra funkčnosti a využití místní komunikace v daném území,
 • rozsah a stupeň poškození obnovované místní komunikace.

Přílohy, které musí být přiloženy k předkládané žádosti:

 • doklady o vlastnictví majetku: výpis z katastru nemovitostí včetně katastrální mapy (výpis z KN nebo z dálkového přístupu do KN podepsaný a opatřený razítkem žadatele), místní komunikaci označit ve výpisu i ve snímku;
 • výpis z pasportu komunikací podle § 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (příslušnou místní komunikaci označit ve výkresové/mapové části i v textové/tabulkové části), podepsaný a opatřený razítkem žadatele;
 • předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek,
 • podrobná barevná fotodokumentace dané místní komunikace (v tištěné podobě). Vyžaduje se snímek s vyznačením začátku komunikace (vyznačit přímo na komunikaci) a dále snímky v jednom směru na každých 25 m délky (vyznačit přímo na komunikaci). Snímky se pořizují pokud možno se záchytnými body (značení komunikací, sloupy osvětlení, ploty, domy aj.) za denního světla, dobré viditelnosti, bez sněhové vrstvy.

Z námi poskytovaných oprav, jako oprav plně vyhovujících zadání vidíme:

 • Opravy výmolů, nerovností, překopů metodou ITHR
 • Zalití spár a jiných prasklin v asfaltových komunikacích metodou pružné zálivky
 • Velkoplošné opravy starých penetračních komunikací metodou Ménězátěžových cest
 • Pokládku obalovaných směsí finišerem

A co pro Vás ještě může udělat naše Ozdravovna silnic ?

 • 1
  Na základě osobní návštěvy a prohlídky Vašich komunikací ZDARMA zpracovat rozpočet akce
 • 2
  Zpracovat Situaci pro opravu komunikace taktéž zdarma
 • 3
  Doporučit renomovanou společnost EUROPROJEKT Boskovice, která kvalifikovaně žádost zpracuje a pomůže s doložením všech potřebných podkladů za 20 000 Kč a dle přání provede soutěž na dodavatele stavby
 • 4
  Poskytnout telefonické informace k Vašim případným dotazům

Důležitá spojení:

Ozdravovna silnic:

Mgr. Jan Balušek, tel.: 773 742 471, jan1bal@seznam.cz,
Ing. Richard Balušek, tel.: 773 742 477,
Mgr. Patrik Herzinger, tel.: 773 797 141,

 

Europrojekt:

Milana Štěpánková,  tel. 776 874 794, stepankova@europroject.cz

 

Úplné informace můžete najít na  :

http://www.mmr.cz/getmedia/ed082cd5-b8f7-461d-a8c2-9ece71169f3d/2017_PORV_117D815_Zasady.pdf